Regulamin dla zwiedzających

Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 2019

PRZEPISY PORZĄDKOWE: 

 • Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów. 
  2 marca w godzinach 10:00 – 17:00
  3 marca w godzinach 10:00 – 16:00
 • Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika Targów (Wystawcy) lub Organizatora; 
 • Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań  komercyjnych,  akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie  uzgodnionych z Murator EXPO Sp. z o.o. , jak również  działań  niezgodnych z obowiązującymi  przepisami prawa. 

NA TERENIE TARGÓW ORAZ HALI ERGO ARENA OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY: 

 • Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji  chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz  stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób; 
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających; 
 • Zakłócania porządku publicznego (np. Głośne, agresywne zachowania); 
 • Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.; 
 • Palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych; 
 • Zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez  siebie(opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.); 
 • Niszczenia infrastruktury (np. Oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi  materiałami); 
 • Opieranie się  o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji 
 • przestrzeni; 
 • Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz  próbujące wnieść  alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą  wpuszczane na  teren targów. 

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO S p. z o.o zastrzega sobie prawo natychmiastowego  wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych  przypadkach wezwania Policji. 

ZWIEDZAJĄCY SĄ  ZOBOWIĄZANI DO: 

 • Respektowania oznaczeń  stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej; 
 • Wykonywania poleceń  porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów  organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Targów; 
 • Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują  w strefie ruchu na terenie Hali ERGO  ARENA 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator zastrzega możliwość  rejestracji przebiegu Targów (za pomocą  urządzeń  utrwalających obraz i/lub  dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach,  stosownie do postanowień  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  wyrażają  zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie  swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i  edukacyjnych, bez ograniczeń  czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w  szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i  prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach  medialnych na całym świecie. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak  wyrażenia takiej zgody. 


 


Drukuj