Regulamin dla zwiedzających

Targi Mieszkaniowe „Nowy Dom, Nowe Mieszkanie” 2019

Regulamin dla Zwiedzających.


PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 • Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów  tylko w terminach i godzinach otwarcia targów

1 lutego w godzinach 10:00 – 17:00
2 lutego w godzinach 10:00 – 16:00

 • Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika Targów (Wystawcy) lub Organizatora;
 • Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Murator EXPO Sp. z o.o. , jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

NA TERENIE TARGÓW ORAZ STADIONU WROCŁAW OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:

 • Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 • Zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 • Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.;
 • Palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 • Zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie(opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 • Niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
 • Opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;
 • Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące  wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren targów.

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo  natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów  i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

 

ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

 • Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 • Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
 • Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie Stadionu Wrocław.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.


Drukuj